(молд. - дань, налог) - в молдавии подворная подать с крестьян (с XV в.), а также дань турции и сбор на подарки султану в XV1-XVIII вв.

Что такое БИР? Значение слова БИР, определение терминаПредложения со словом БИР

Уже в преклонном возрасте я хорошо помнил татарские слова: «бир ики», «дорт», «беш», «алты секос», «менын», «сенын», «онын» и другие.
Н. Н. Остроумов, От летчика-истребителя до генерала авиации. В годы войны и в мирное время. 1936–1979, 2010
Бу илмий жамоа Хоразмшо?лар шу?ратини орттириш ма?садини кўзлаган бир гуру? олим, адиб, шоирларнинг тасодифий йи?ини эмас эди.
И. С. Байджанов, Хоразм Маъмун академияси ўтмишда ва ҳозир. Хоразм Маъмун академияси ташкил топганлигининг 1000 йиллигига боғишланади
Остановясь подле лавки, где жгли кафэ, мололи его в прах и сыпали, как муку, в закромы вроде яслей, я велел отвесить себе бир ока.
А. Ф. Вельтман, Радой, 1839
Бундай ?олларда табиий ?олат ва урбанизм му?ити ўз тўлалигини ?ар томонлама мураккаб бир — бириси билан бо?ланган системани ташкил этишга хизмат ?илмо?и лозим.
И. С. Бойжонов, Шаҳар муҳити ва уни ташкил этиш
— «Юрта гюнлериш бир инда актам вактинти её саидлер».
Т. В. Стрыгина, Пасхальные рассказы русских писателей, 2013
Шу ма?сад юзасидан таъмирлашга ?аратилган чора — тадбирлар ма?садга мувофи? равишда ша?арларнинг ресурсларини тў?ри та?симлаш ва фойдаланиш, функционал асосларда бир — бириси билан бо?ли? мехнат жойлари, турар жой, ша?ар материал фондини ?айта ?уриш ва турли а?амиятга молик ?урилган ва ша?арнинг бўш ?удудларини ободонлаштириш ва фойдала-нишга хизмат ?илиши керак.
И. С. Бойжонов, Шаҳар муҳити ва уни ташкил этиш
Муста?ил Ўзбекистонимизнинг ?ар бир ша?ри гўзал ва обод бўлиши керак.
И. С. Бойжонов, Шаҳар муҳити ва уни ташкил этиш
Ўзи ихтиро ?илган астрономик асбоблар ёрдамида бир мингдан орти? юлдузларнинг жойлашуви, харакати ха?ида ?имматли маълумотларни ёзиб ?олдирди.
И. С. Байджанов, Хоразм Маъмун академияси ўтмишда ва ҳозир. Хоразм Маъмун академияси ташкил топганлигининг 1000 йиллигига боғишланади
Ша?ар му?итини ташкил этишда асосий тамойил ?илиб тўли?лик ва бўлинмаслик, унинг ?амма таркибий ?исмларини бир — бириси билан узвий бо?ли?лигидир.
И. С. Бойжонов, Шаҳар муҳити ва уни ташкил этиш
Шуни таъкидлаш жоизки, «Мажлиси уламо» номи билан аталган бу илм маскани бир гуру? олим, адиб, шоирларнинг тасодифий йи?ини эмас эди.
И. С. Байджанов, Хоразм Маъмун академияси ўтмишда ва ҳозир. Хоразм Маъмун академияси ташкил топганлигининг 1000 йиллигига боғишланади
Тани?ли олимлар билан бир ?аторда эндигина ?аётга ?адам ?ўяётган ёш талабаларнинг ёзган илмий ма?оласи, ишлаган портретлари ?ам ушбу тўпламга киритилгани уларни келгусида буюк аждодларимиз изидан бориб, илм-фан чў??иларини эгаллашларига ёки мукаммал санъат асарлари ярата оладиган меъморлар, рассомлар бўлиб етишишларига умид уй?отади.
И. С. Байджанов, Хоразм Маъмун академияси ўтмишда ва ҳозир. Хоразм Маъмун академияси ташкил топганлигининг 1000 йиллигига боғишланади
Ша?арларни таъмирлаш жараёнида унинг ?ар бир этапида ?урилган ва очи? майдонларни энг яхши ўзаро нисбат бо?ланишни таъминлаш лозим.
И. С. Бойжонов, Шаҳар муҳити ва уни ташкил этиш

Выберите букву

Значение слова БИР в других словарях:

Популярные слова